Ziņojuma rekvizīti 
    Atbildēt

Tēma: Re: priviliģēts, eriģēts (vai arī citādi?)
Autors: VIESIS
Datums: 12/3/2006

Sen iedibināto rakstību droši vien nebūtu lietderīgi grozīt, kaut arī tā būtu nelikumīgi radusies. Taču šai gadījumā viss ir likumīgi. Visiem minētajiem vārdiem nav vienāda izcelsme.

p r i v i l e ģ ē t [fr. privilegier] - kādam piešķirt privilēģiju vai privilēģijas; kādam vai kaut kam radīt īpaši izdevīgu stāvokli.
p r i v i l ē ģ i j a [lat. privilegium 'likums, kas attiecas uz atsevišķu cilvēku'] - izņēmuma tiesība, priekšrocība, ko piešķir atsevišķam cilvēkam (atsevišķai organizācijai, sociālai grupai u. tml.).

k o r i ģ ē t [< lat. corrigere 'izlabot'] - 1. labot, precizēt. 2. mil. (parasti savienojumā ar vārdu uguni) šaušanas laikā konstatēt tēmēšanas kļūdas un labot šaušanas datus.

r e d i ģ ē t [vācu redigieren < lat. redigere 'ievākt'] - pārbaudīt, precizēt un labot (piem., tekstu, skaņdarbu u. c.)

d i r i ģ e n t s [vācu Dirigent < lat. dirigere 'virzīt'] - lielākam izpildītāju skaitam rakstītu skaņdarbu, muzikāli dramatisku sacerējumu iestudētājs un atskaņojuma vadītājs.

(No Svešvārdu vārdnīcas, kuras skaidrojumi atrodami Tildes "Letonikā" - http://www.letonika.lv/dictionary/)

Ar "eriģēt" ir apmēram tāpat kā ar "koriģēt".

A. L.